Deponi i Stockholm – rest efter återvinning

Om du har avfall som inte går att återvinna, finns det möjlighet att lägga det på en deponi i Stockholm. Sådana material slutförvaras på ett miljösäkert sätt.

Idag har återvinning av material och tankar om ett cirkulärt samhälle blivit honnörsord. Istället för att som i äldre tider lägga allt på en soptipp, ska vi källsortera matavfall och särskilja glas, plast och papper. Hur ska vi annars rädda vårt klimat och se till att kommande generationer ska kunna leva under vettiga betingelser?

Det brukar sägas att det är lätt att säga tulipanaros men en sådan blomma är svårare att göra. Samma gäller kanske återvinning. Matavfall kan gå till rötning på en biogasanläggning. Metaller kan smältas ner och reinkarneras i nya material. Avlagda kläder bryts ner och blir till nya textilmaterial. Men allt går inte att återvinna.

Deponi i Stockholm – slutförvaring

Äldre tiders soptippar kan ge upphov till flera problem. De kan läcka metangas efter en spontan rötningsprocess och ger en växthusgas som är långt värre än koldioxid. Giftiga ämnen kan komma ut i lakvatten och förstöra grundvattnet. Men framförallt är det ohållbart att bygga sopberg i ett modernt samhälle.

Men vilka material kan inte återvinnas? Exempelvis har vi asbest som sanerats från hus byggda i mitten av 1900-talet. Schaktmassor kan innehålla giftiga kemikalier som dumpats i marken. Det finns också material som inte kan separeras från varandra. En deponi i Stockholm omgärdas av rigorösa miljöbestämmelser. Allt som ska slutförvaras måste deklareras redan vid ankomsten till anläggningen för avfallshantering.