Vad gör en konkursförvaltare?

När ett företags skulder växer och intäkterna ligger kvar på samma nivå eller minskar så kommer det egna kapitalet att behöva användas för att betala löpande kostnader. Situationen är ohållbar och innebär förr eller senare att verksamheten måste läggas ned och försättas i konkurs. När det sker så fattas beslutet av tingsrätten som antingen har fått in ansökan från företaget självt eller från någon som företaget är skyldig pengar, en borgenär. Tingsrätten tillsätter också en konkursförvaltare för att ta hand om och driva processen kring konkursen. Men vad innebär det att vara konkursförvaltare och vad har den personen för uppgifter i praktiken?

Uppdraget i praktiken

När en konkursförvaltare tillsätts så finns det ett antal viktiga uppgifter som ska genomföras. Konkursförvaltaren ska bland annat göra följande:

  • Göra en genomgång av företagets räkenskaper i nära anslutning till när företaget gick i konkurs.
  • Upprätta en förteckning över företagets tillgångar och skulder.
  • Ta reda på om det finns någon som kan tänkas köpa företaget och driva det vidare.
  • Undersöka möjligheterna till att göra en företagsrekonstruktion.
  • Sälja av samtliga tillgångar.
  • Fördela tillgångarna till borgenärerna utifrån en given turordning.
  • Tolka lagstiftningen om turordning och säkerställa att rätt person får ersättning först.

Genomgång av ekonomin

Det första som konkursförvaltaren gör i samband med en konkurs är alltså att gå igenom företagets ekonomi, tillgångar och skulder. Efter det så ska konkursförvaltaren bilda sig en uppfattning om ifall det finns någon chans att vända företagets ekonomi och därmed göra en rekonstruktion. Om det finns någon potentiell köpare av konkursboet så ska förvaltaren föra en dialog med denna för att ta reda på möjligheten att sälja verksamheten vidare. Finns det ingen möjlighet att sälja hela verksamheten så ska förvaltaren stycka upp företagets tillgångar och sälja dem var och en för sig. Intäkterna från försäljningen ska först och främst betala arvodet för konkursförvaltaren och i andra hand kompensera borgenärerna.

Tolka lagen och upprätta en turordning

Det kan finnas flera borgenärer som har i stort sett samma prioritet i turordningen om man ser till lagens breda tolkning och därmed uppkommer ofta diskussioner om vem som förtjänar att ta del av gäldenärens tillgångar först. En viktig del i konkursförvaltarens roll är att tillämpa gängse praxis och upprätta en turordning för just den här konkursen och dess borgenärer. När turordningen väl är klarlagd så ska försäljningslikviden från de avyttrade tillgångarna användas för att kompensera respektive borgenär för deras utestående fakturor och andra skulder som företaget kan ha till dessa.

Vem bevakar konkursförvaltarens jobb?

Det finns i princip alltid en tillsynsmyndighet för offentliga roller och konkursförvaltare är inget undantag. Kronofogdemyndigheten har för uppgift att säkerställa att konkursförvaltaren kan utföra sitt arbete så effektivt, problemfritt och snabbt som möjligt. De ska också se till så att förvaltaren inte tar längre tid på sig än nödvändigt och därmed inte tar ut mer än skäligt arvode för sina insatser.