Vad gör en revisor?

En revisors uppgift är att granska företagens förvaltning och redovisning. Denne bedömer om verksamhetens redovisning ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

En revisor är en ekonomi- och redovisningskunnig högskoleutbildad specialist som granskar företagens redovisning. Utifrån sin granskning gör han sedan en noggrann bedömning om verksamhetens ekonomiska och finansiella rapporter ger intressenter en rättvis bild av resultaten som åstadkommits under det gångna året. En revisor har oftast en ekonomiutbildning erhållen på högskola eller universitet med inriktning på revision och redovisning.

En revisor i Västerås har exakt samma uppgifter som en kollega på en annan ort. Alla följer gällande lagar, normer och praxis. Revisorn är en opartisk person vars arbete inte får påverkas eller äventyras på något sätt av företagsledningen. Bland revisorns arbetsuppgifter ingår granskning av årsredovisning, hållbarhetsredovisning men även specifika granskningsuppdrag gällande åtgärder som genomförts hos ett företag.

När ska man ha en revisor?

Enligt svensk lag måste en del verksamheter ha en revisor. Finansiella företag och publika aktiebolag måste alltid ha en revisor.
Privata aktiebolag får lov att välja bort revisorskravet i följande fall:

  • Om de har färre än tre anställda
  • Mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning under de två sista räkenskapsåren
  • Mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning under de två sista räkenskapsåren

Många företag väljer att anlita en revisor även om kravet inte längre gäller för dem. Fördelen med arbeta med en revisor är att denne oftast ger bra och grundade råd angående företagets ställning och ledning utifrån de ekonomiska perspektiven som syns i rapporteringen. Sådan typ av rådgivning anses vara trovärdig och användbar för företagsledningen.

Auktoriserad eller godkänd revisor

Man skiljer mellan auktoriserade och godkända revisorer. Båda har rätt att utföra en revision och måste uppfylla kraven i enlighet med revisorslagen. Dessa omfattar bland annan redbarhet, erfarenhet och utbildning. Den auktoriserade revisorn måste ha både praktisk och teoretisk utbildning. Den förstnämnda består av universitets-, eller högskolestudier som avslutas med en kandidatexamen i ekonomi. Utbildningen ska även omfatta vissa obligatoriska ämnen som revisorsyrket kräver såsom handelsrätt och redovisning.

Därutöver krävs det även praktik som pågår i minst 3 år under vägledning av en kollega som är auktoriserad. För att kunna få titeln auktoriserad revisor måste personen i fråga avlägga en revisorsexamen som hålls av Revisorsinspektionen. Den prövar i sin tur ansökningen och bedömer ifall en auktorisation ska ges eller inte. En sådan auktorisation gäller tyvärr endast i fem år. Därefter ska den förnyas.